شركت آب منطقه اي كرمانشاه
                            
www.ican.ir
Ver 8.5.0.0
 
احتراما با توجه به دستور  شرکت مدیریت منابع آب ایران طی نامه ی ابلاغی 96/192/14900 مورخ 23/7/96  مبنی بر انجام مکاتبات مدیریت محترم و معاونت ها با شرکت مدیریت منابع آب ایران از تاریخ 1/8/96 فقط از طریق پروتکل fcf انجام می گیرد لذاخواهشمند است در زمان ارجاع سازمان های همکار را انتخاب نموده و گیرنده نامه را انتخاب و ارجاع fcf را تایید و نامه را ارسال فرمائید.
                         
                                                                                                                                                                            مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت
 
 
 
 
كد شناسائي
كد عبور
نرم افزار منتخب