شركت آب منطقه اي كرمانشاه
                            
www.ican.ir
Ver 8.5.0.0
اخلاق اداری
 1.انجام به موقع و دقيق وظايف محوله

2. حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقت اداري

3. ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني

4. سخت كوشي و تلاش در كار

5. ارتقاي خلاقيت و نوآوري در روشهاي انجام وظايف شغلي و سازماني

6. افزايش بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و منابع شرکت

                                                                                   معاونت برنامه ریزی
                                                                                                 مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت
كد شناسائي
كد عبور
نرم افزار منتخب